Napawanie stali konstrukcyjnych i narzedziowych

Napawanie stali konstrukcyjnych i narzędziowych Jeszcze większe trudności niź przy spawaniu stali skłonnych do hartowania się powstają przy napawaniu stali. Naprężenia własne występują przy napawaniu w znacznie ostrzejszej formie i są po- wodem powstawania pęknięć, które z warstwy napawanej rozsze- rzają się na metal rodzimy. Szczególnie przy napawaniu części maszyn ze stali twardszej pracujących na zmęczenie, najmniejsze usterki w warstwie napawanej są bardzo niebezpieczne. W celu wyrównania naprężeń wewnętrznych przy napawaniu zwykłych czopów lub walców kolejne ściegi układa się na prze- ciwległych punktach obwodu. Prawie zawsze konieczne jest podgrzewanie przed napawaniem do temp. 250-300°C i wy- żarzanie po operacji w celu uniknięcia niekorzystnych zmian struktury i wyrównania naprężeń własnych. W zastosowaniu do narzędzi skrawających (noże, frezy itp.) na- pawanie łukowe ostrzy elektrodami ze stali szybkotnącej o wyso- kiej zawartości wolframu zastępuje z powodzeniem nalutowywa- nie płytek, które nie wytrzymują dużych obciążeń. Napawanie narzędzi wykonuje się łukiem stosując elektrody otulone, zawie- rające ok. 18% wolframu. Podczas napawania stosuje się podgrzewanie do temp. około 400°C, a bezpośrednio do napawania zagrzewa się narzędzie do temp. 750-800°C i zabezpiecza przed szybkim ostygnięciem. Małe frezy mają zęby wycięte całkowicie VI warstwie napawanej; większe frezy mają tylko ostrza napawane. W celu ułatwienia napawania zaformowuje się narzędzia w piasku. Spawanie acetylenowe jest stosowane przy napawaniu cien- szych elementów oraz znajduje szerokie zastosowanie przy napa- waniu zużytych przez tarcie krzyżownic na rozjazdach kolejo- wych, iglic na zwrotnicach i styków szyn rozklepanych przez uderzenia kół. Używa się wówczas jako metalu dodat- kowego drutu ze specjalnej stali stopowej o znacznie wyższej. twardości niż metal szyny, a jednocześnie dostatecznie ciągliwej. aby metal nałożony nie wykruszał. się. Warstwę nałożoną prze- kuwa się na gorąco; nadaje się jej w stanie plastycznym pożąda- ny kształt, co pozwala uniknąć szlifowania. Ponieważ transport butli z gazami wzdłuż torów nie przedstawia trudności, wszelkie uszkodzenia szyn na szlaku mogą być naprawiane niewielkim kosztem. Spawanie łukowe jest kosztowniejsze (transport ciężkich spa- walnic wzdłuż toru, szlifowanie szyn po spawaniu) i techniczne wyniki są gorsze, ponieważ szybkie odprowadzanie ciepła przez masę szyny powoduje- hartowanie się metalu w strefie. wpływu ciepła, a warstwa napawana oparta na utwardzonym i kruchym podłożu ulega z łatwością wykruszeniu. Tymczasem przy napa- waniu palnikiem acetylenowym stygnięcie odbywa się dostatecz- nie powoli, aby nie powstawały w metalu struktury bardzo twar- de i kruche. [podobne: , , ]