Znaczenie podgrzewania metalu. Dla kazdego

Znaczenie podgrzewania metalu. Dla każdego ze sposobów spawania przeprowadzono próby spawania bez podgrzewania oraz z podgrzewaniem niedostatecznym (do 250° i 520°) i właściwym (do 750°C): a) bez podgrzewania wyniki są znacznie lepsze przy spawaniu. gazowym, gdyż nie tylko metal w spoinie ma mniejszą twardość (270 HB w spoinie acetylenowej wobec 350 HB – w łukowej), ale: również spadek twardości w strefie wpływu ciepła jest znacznie łagodnięjszy b) podgrzewanie ma większy wpływ na wyniki przy spawaniu łukowym; np. podgrzanie tylko do 250°C•daje w przypadku łuku spadek twardości spoiny o 250 HB, a w przypadku palnika – tylko .0 10 HB. c) przy spawaniu palnikiem .bez podgrzewania.otrzYlYlujemy, znacznie lepsze wyniki, niż przy spawaniu. łukowym z podgrza- niem pow. 500°C; dopiero przy wysokiej temperaturze podgrze- wania (750°) .otrzymuje się w spoinie strukturę zbliżoną do struk- tury metalu rodzimego, przy czym dla obu rodzajów spawania wyniki są podobne. Pochodzi to stąd, że przy spawaniu acetylenowym bez pod- grzewania ilość ciepła przechodząca do przedmiotu może być większa niż przy łukowym z podgrzewaniem do 500°C. Spawanie łukowe, jako tańsze jest bardziej wskazane, ale pod warunkiem, że jest zapewniona odpowiednio wysoka temperatu- ra podgrzewania i możność jej zmierzenia. W przeciwnym razie lepiej spawać palnikiem, gdyż wówczas wzrost twardości jest bar- dziej równomierny i znacznie mniejszy, a więc niebezpieczeństwo pękania wskutek naprężeń wewnętrznych jest również mniejsze. Spawać żeliwo można tylko w położeniu podolnym; gdy za} niezbędne jest spawanie pionowe, stosuje się cegiełki węglowe które. układa się coraz wyżej w miarę wykopywania spoiny. Przygotowanie odlewu do naprawy, zależnie od rodzaju braku. Przy naprawach. wymagających dużych ilości spoiwa stosuje się spawanie odlewniczo-łukowe. Polega ono na zaformowaniu za pomocą płytek węglowych miejsca, które ma być wypełnione. metalem; następnie po ogrzaniu przedmiotu pal- nikami ropowymi lub gazowymi wlewa się do formy żeliwo uprzednio przygotowane w kopulaku, nie wypełniając całkowicie formy. Metal brakujący uzupełnia się. spawaniem łukowym elek- trodami żeliwnymi. W ten sposób można uzupełnić w odlewach nawet całe ścianki wykruszone. W razie potrzeby dzieli się formę za pomocą płytek grafitowych na części; po wykonaniu jednej części wyjmuje się przegrodę grafitową, wykonuje się sąsiedni odcinek itd. W ten sposób naprawia się np. cylindry. parowozowe. które podczas pracy zimowej ulegają często bardzo poważnym uszkodzeniom. [więcej w: , , ]