Przyczepnosc lutu do metalu zalezy

Przycżepność lutu do metalu zależy od czystości powierzchni łączonych; niezbędne jest usunięcie rdzy, tłuszczu, farby itp . za pomocą pilnika lub innego sposobu (mechanicznego lub che- micznego). Zależnie od temperatury procesu (temperatury topnienia lutu) rozróżnia się lutowanie miękkie i lutowanie twarde. Typowymi lutami miękkimi są stopy cyny z ołowiem o punkcie topnienia l8l-243°C. Najniższą temperaturę topnienia (L8l°C) ma stop 63% cyny i 37% ołowiu. Luty cynowe stosowane w prak- tyce zawierają od 17 do 90% cyny. Ze względu na wysoki koszt cyny stosowane są często luty bezcynowe, które składają się głównie z ołowiu i kadmu z małą domieszką cyny i antymonu (np. 9-11% kadmu, 5% cyny, 5%. cynku, 0,5-0,9 antymonu, reszta ołów). Skład lutów miękkich i ich przeznaczenie podane jest w normie PN-64M-69410 – spoiwa cynowo-ołowiowe. Do oczyszczania przedmiotów stalowych stosowana jest tzw. „woda lutownicza”, która składa się z chlorku cynku rozpuszczo- nego w czterokrotnej ilości wody; do przedmiotów cynkowych stosuje się rozcieńczony kwąs solny, do innych metali -płyny [patrz też: , , ]