ZAGADNIENIE SPAWALNOSCI Czynniki wplywajace na

ZAGADNIENIE SPAWALNOSCI Czynniki wpływające na spawalność Metal uważamy za dobrze spawalny, jeżeli bez specjalnych za- biegów uzyskuje się złącza spawane o własnościach zbliżonych do własności metalu rodzimego. Zazwyczaj od złącza wymaga się odpowiednio wysokich własności mechanicznych, jednak niekiedy, np. przy spawaniu stali kwasoodpornych lub żaroodpornych, może być ponadto wymagana odporność na korozję lub na wysokie tem- peratury. . Niedostateczna spawalność objawia się pęknięciem spoiny lub materiąłu rodzimego podczas spawania lub w czasie stygnięcia złącza albo też po pewnym czasie – w pracy części spawanej. Przyczyną pęknięć mogą być wady materiałowe metalu spoiny (pęcherze, zanieczyszczenia tlenkami, wtrącenia żużla itp.) jak i wady metalu rodzimego, oraz niekorzystne zmiany w strefie wpływu ciepła; pęknięcia mogą być również wywołane nadmier- nymi naprężeniami wynikającymi z niewłaściwego ukształtowa- nia konstrukcji spawanej albo wskutek wadliwego jej wykona- nia. Najczęściej pękanie trzeba przypisać jednocześnie wadom materiału i naprężeniom własnym, które działając w osłabionym lub nie dość plastycznym metalu przekraczają granicę jego wy- trzymałoś ci. Na spawalność ma więc wpływ wiele czynników; dlatego nie można jej określić jednoznacznie dla wszystkich przy- padków spotykanych w praktyce. W najogólniejszym przypadku na spawalność mają wpływ 3 rodzaje czynników: 1) czynniki metalurgiczne: skład chemiczny metalu i spoiwa, struktura metalu rodzimego jako wynik obróbki plastycznej i cieplnej, ilość i rozmieszczenie wtrąceń niemetalicznych (za- nieczyszczeń), sposób przeprowadzania wytopu (dla stali); 2) czynniki konstrukcyjne: sztywność konstrukcji, grubość ele- mentów, rozmieszczenie spoin, koncentracja naprężeń; 3) czynniki technologiczne: rodzaj procesu spawania, średnica spoiwa, moc. źródła ciepła, szybkość spawania, kolejność wyko- nywania spoin itp. [przypisy: , , ]