Zgrzewanie termitowe W niektórych przypadkach

Zgrzewanie termitowe W niektórych przypadkach używa się termitu jedynie jako źródła ciepła uzyskując połączenie za pomocą zgrzewania przez . docisk. Przygotowanie części do zgrzewania jest takie samo jak do spawania, tylko wlewanie termitu do formy odbywa SIę w inny sposób. Łączenie.rury za pomocą zgrze- wania termitowego. Łączone końce są w tym przypadku zetknięte ze sobą i styk jest otoczony formą. Przechylając tygiel, wlewa się do formy najpierw żużel, a potem żelazo. Żużel powleka ścianki rury i chociaż jest wypchnięty następnie przez żelazo, to jednak pozostająca cienka jego warstewka między metalem wlanym a metalem rury nie dopuszcza do ich połączenia się. Natomiast końce łączone, otoczone ciekłą masą o bardzo wysokiej tempera- turze, szybko ulegają zagrzaniu do stanu ciastowatego i silnie dociśnięte do siebie, łączą się w jedną całość. Po zdjęciu formy usuwa się utworzony kołnierz rozbijając kru- chą masę młotkiem. Zgrzewanie termitowe stosuje się również do łączenia elementów niewielkiej grubości, gdy robota wykonywa- na jest w terenie, gdzie zastosowanie spawania gazowego czy łu- . kowego jest niemożliwe z powodu wielkich kosztów transportu urządzeń do spawania. Z tych względów np. zgrzewanie termito- we znalazło zastosowanie do łączenia przewodów sieci telekomu- nikacyjnych napowietrznych. Niewielki ciężar materiałów nie- zbędnych do wykonania nawet dużej liczby połączeń wzdłuż linii prowadzonej w terenie, jest wielką zaletą tej metody. Warunki zgrzewania termitowego telekomunikacyjnych przewodów napo- wietrznych stalowych podaje norma PN-60T-92070: Tulejki i za- pałki termitowe. [przypisy: , , ]