Zgrzewanie tarciowe Przy zastosowaniu tej

Zgrzewanie tarciowe Przy zastosowaniu tej metody źródłem ciepła jest tarcie na powierzchni styku części zgrzewanych, obracających się szybko w przeciwne strony (3000 obrmin) pod dość dużym dociskiem „poosiowym (ok. 3 kgmm) wywieranym przez prasę hydrau- liczną. W przypadku zgrzewania wałków ze stali mięk- kiej O średnicy 20 mm już po 10 sek. następuje rozgrzanie po- wierzchni styku do temperatury zgrzewania. Cała trudność pole- ga na tym, aby wirujące części zatrzymać w czasie nadzwyczaj krótkim (mniejszym od 0,1 sek); w przeciwnym razie stygnącego szybko metalu nie można zgrzać. W momencie unieruchomienia części łączonych daje się większy docisk (przeszło 6 kg/mm-). Otrzymana zgrzeina wykazuje znacznie lepszą jednorodność stru- ktury oraz wyższe własności mechaniczne niż przy zgrzewaniu elektrycznym iskrowym, a wydatek energii jest znacznie mniej- szy. Np. do zgrzania wałków ze zwykłej stali o średnicy 20-mm potrzebna moc urządzenia wynosi 5,4 kW. Ta metoda ma zasto- sowanie wyłącznie do zgrzewania doczołowego części o kształtach .obrotowych : (wałki, rury): można w ten sposób również zgrzewać kołki, sworznie-gwintowane, odcinki rur itp. ze ściankami płaski- mi, które w tym przypadku pozostają nieruchome, a obraca się tylko element cylindryczny. Ze względu na konieczność uzyskania na obu częściach jednakowej temperatury w tym samym czasie, grubość elementu płaskiego musi pozostawać w pewnym sto- sunku do średnicy elementu walcowego, a mianowicie e : d Lo 0,25 do 0,3. W miejscu łączenia powstaje wybrzuszenie w postaci „koł- nierza”, spęczenie (skrócenie długości) przy () 20 mm wynosi ok. 5 mm. Znaczenie tej metody polega na tym, że jest ona bardzo ekonomiczna, szczególniej w masowej produkcji; ponadto można ją stosować do takich metali, których zgrzewanie innymi meto- dami jest bardzo trudne (mosiądz, aluminium, tytan, żeliwo). Nie może ona jednak zyskać szerszego zastosowania ze względu na kształt części łączonych i konieczność obracania przynajmniej jednej z nich. [hasła pokrewne: , , ]