SPAWANIE I ZGRZEWANIE TERMITOWE Reakcja

SPAWANIE I ZGRZEWANIE TERMITOWE Reakcja termitowa W spawaniu i zgrzewaniu termitowym źródłem ciepła jest reakcja chemiczna, która do złącza dostarcza nie tylko ciepło, ale i spoiwo. Termit jest to sproszkowana mieszanina tlenków żelaza (Fe203, FeO, Fe304) i aluminium (Al) w stosunku ciężarowym ok. 3,5 : 1. Różne gatunki termitu, zależnie od przeznaczenia, zawierają do- mieszki złomu żelaznego oraz składniki uszlachetniające metal uzyskany z reakcji i przetwarzające żelazo w stal. Termit umieszcza się w tyglu z materiału ogniotrwałego i za- pala za pomocą łatwo zapalnego proszku. Przy redukcji tlenków żelaza przez aluminium otrzymuje się tlenek aluminium (Al203) oraz żelazo (Fe), przy czym wydziela się w.. dużych ilościach ciepło. Reakcja termitowa rozpoczęta na powierzchni przebiega dalej samorzutnie aż do całkowitego zużycia termitu w tyglu. Tempe- ratura produktów reakcji wynosi ok. 2400°C. Płynne żelazo jako cięższe opada na spód tygla, a na wierzch wypływa tlenek alumi- nium w postaci lekkiego żużla. Z 1 kg termitu otrzymuje się ok. 0,5 kg żelaza i ok: 0,5 kg żużla o ciężarze właściwym 3,9 i tem- peraturze krzepnięcia 2000°C. Końce części łączonych ujęte są w formę odlewniczą, do której spuszcza się z tygla roztopioną masę termitową. Zależnie od tego, czy żelazo uzyskane z reakcji służy jako spoiwo, czy też masa termitowa służy tylko jako źródło ciepła, a połączenie uzyskuje się przez docisk, proces łączenia ma cechy spawania lub zgrze- wania. Spawanie i zgrzewanie termitowe stosuje się do przedmiotów stalowych lanych lub kutych o bardzo grubych przekrojach, któ- rych łączenie spawaniem acetylenowym lub łukowym byłoby bar- dzo kosztowne z powodu dużej objętości spoiny (kotwice, stery okrętów itp.). Termit jest stosowany w spawalnictwie od szeregu lat głównie do łączenia szyn, szczególnie tramwajowych. [patrz też: , , ]