ZGRZEWANIE LINIOWEo Szew punktowy szczelny

ZGRZEWANIE LINIOWE• Szew punktowy szczelny można otrzymać na zgrzewarce punk- towej przez wykonanie szeregu punktów zachodzących na siebie. Dużo szybciej można taki sam szew osiągnąć w postaci zgrzeiny liniowej na zgrzewarce podobnej do zgrzewarki punktowej, która jednak zamiast elektrod kłowych ma elektrody krążkowe. Krążki obracają się ruchem równomiernym, a przepływ prądu jest przerywany. W okresach przepływu prądu powstają zgrzeiny punktowe zachodzące na siebie. Miedziane elektrody krążkowe, obracając się, przesuwają blachy łączone. Zwykle gór- ny krążek jest napędzany przez silnik elektryczny, dolny zaś obraca się luźno przez tarcie; przy grubszych blachach nadaje się obu krążkom ruch przymusowy w celu uniknięcia poślizgu. Główne wymiary elektrod krążkowych podaje norma PN- 64M-69123. Zgrzewanie liniowe znajduje szerokie zastosowanie w pro- dukcji wszelkiego rodzaju przedmiotów z cienkiej blachy, jak rury, zbiorniki na gazy i płyny, cysterny i zbiorniki w samolo- tach, a także stosowane jest bardzo szeroko w konstrukcji wszel- kiego rodzaju środków lokomocji (wagony osobowe, samoloty). Najczęściej stosowane jest zgrzewanie na zakładkę. Odmianą tej metody jest zgrzewanie zgniot owe, stosowane tylko do blach cienkich (poniżej 1 mm grubości), przy którym wąska zakładka szerokości 0,8-1,5 mm zostaje. zgnieciona przez elek- trodę do grubości pojedynczej blachy. Połączenie jest gładkie jak przy zgrzewaniu do czoła. Zgrzewanie liniowe doczołowe stosowane jest przy wyrobie rur. Taśma stalowa przechodzi między szeregiem krążków, które powodują stopniowe zwijanie się jej w kształt rury. Górny krążek składający się z dwóch elektrod oddzielonych od siebie izolacją obraca się przy stałym dopływie prądu wzdłuż• brzegów rury; w chwili przechodzenia rury pod krążkiem, brzegi rury stykają się, prąd przechodzi przez styk z jednej elektrody do drugiej, a boczne krążki prowadzące dociskają rozgrzane brze- gi do siebie. W ten sposób rury o. średnicy 10-70 mm, grubości 1-4 mm produkowane są z szybkością 10-25 m na minutę na maszynie o mocy 200 kV A. [patrz też: , , ]