Istnieja trzy zasadnicze typy zgrzewarek

Istnieją trzy zasadnicze typy zgrzewarek liniowych: a) zgrzewarka liniowa wzdłużna, stosowana przeważnie do wy- konywania zgrzein wzdłuż tworzących na przedmiotach cylin- drycznych (zbiorniki; bębny ); b) zgrzewarka liniowa obwodowa, używana do przypawa- nia den; c) zgrzewarka uniwersalna, która pozwala na ustawienie krąż- ków zarówno wzdłuż, jak i w poprzek ramion zgrzewarki; dolne elektrody są zwykle wymienne. Istnieją również zgrzewarki wielokrążkowe, umożliwiające wy- konywanie jednocześnie dwóch i więcej zgrzein równoległych liniowych. Prąd płynie między każdą parą krążków, zasilaną, oddzielnym transformatorem. W przypadku drobnych wyrobów z cienkiej blachy szwy obwodowe na wywiniętych krawędziach uzyskuje się przez tocze- nie się jednego krążka po obwodzie obracającego się przedmiotu Elektrody krążkowe wykonane są z miedzi lub z jej stopów odpornych na ścieranie. Podobnie jak elektrody kłowe przy zgrze- waniu punktowym, są one chłodzone wodą od środka . Elektrody pracują pod stałym dociskiem, wywieranym przez sprężynę za pomocą przyrządów hydraulicznych lub pneuma- tycznych. Przy bardzo cienkich blachach, gdy wykonanie punktu możli- we jest w przeciągu połowy okresu prądu, przerywanie prądu jest niepotrzebne, gdyż momenty, w których natężenie prądu maleje do zera są naturalnymi przerwami. Jeżeli złącze przechodzi pomiędzy elektrodami z szybkością 2,5-5 mmin, odstępy pomiędzy poszczególnymi zgrzeinami nie są jeszcze zbyt wielkie. Przy szybkości np. 3 mmin prąd o 50 okrsek osiąga w ciągu jednej minuty 6000 razy wartość szczytową i 6000 razy maleje do zera, więc odległość pomiędzy środkami punktów wynosi 3000 mm: 6000 = 0,5 mm, czyli na 10 mm wypada 20 punktów, co jest wystarczające do osiągnięcia szczelności. W Polsce buduje się 3 typy zgrzewarek liniowych: a) ZPLa-50 do zgrzewania punktowego stali miękkich oraz do zgrzewania liniowego do 1,5+ 1,5 mm, przy prędkośei zgrzewania 0,6-1,6 mmin b) ZPLb-50, analogiczna do poprzedniej, nadaje się również do stali stopowych i metali nieżelaznych. Prędkość zgrzewania 0,9-2,4 mmin c) ZLb-50, wyłącznie do zgrzewania liniowego stali i metali nieżelaznych, analogicznie do ZPLb-50. Wszystkie te typy powstały z konstrukcji zgrzewarki punk- towej ZPa-50, o mocy 50 kV A, przez odpowiednie uzupełnienie i zmianę aparatury regulacji elektronowej. Do ramion górnego i dolnego zgrzewarki typu ZPL zakłada się bądź elektrody punk- towe, bądź elektrody krążkowe. [więcej w: , , ]