Zgrzewarki wielopunktowe Zgrzewarki wykonujace jednoczesnie

Zgrzewarki wielopunktowe Zgrzewarki wykonujące jednocześnie dwa lub większą ilość punk- tów mogą być jednostronne i dwustronne. Przy jednoczesnej pracy wszystkich elektrod zapotrzebowanie mocy jest wielokrotnie wyższe niż przy jednej parze elektrod, ale czas zgrzewania jest tyleż razy krótszy. Ponieważ czas zgrze- wania jest bardzo mały, a najwięcej czasu zużywa się na docisk i rozwarcie elektrod, najkorzystniej jest, gdy wszystkie elektrody zaciskają się jednocześnie (blachy wówczas dobrze przylegają). Następnie przełącznik automatyczny włącza kolejno prąd do po- szczególnych par elektrod. Zapotrzebowanie mocy i czas zgrzewa- nia są w tym przypadku niewiele większe niż w zgrzewarkach pojedynczych; tylko przyrządy dociskowe muszą być odpowiednio silniejsze.
Program operacji zgrzewania Moment docisku elektrod, siła i czas trwania docisku, jak rów- nież moment włączania prądu, wielkość natężenia i czas przepły- wu prądu, ustalone są w tzw. programie zgrzewania, obejmują- cym pełny przebieg operacji składających się na wykonanie jed- nego punktu. W programie najprostszego typu docisk elektrod P jest stały; prąd o praktycznie stałym natęże- niu I (pomijając zmiany natężenia wynikające ze zmian oporów w obwodzie wtórnym) przebiega bez przerw. Należy się wystrze- gać, aby włączenie Prądu nie następowało przy jeszcze niezupeł- nym docisku, jak na rys. 200b, gdyż występuje wówczas silne iskrzenie w metalu, tworzą się pory i nawet może powstać otwór w środku zgrzeiny. Wykres przedstawiony na :rYs. 200c jest prze- widziany dla zgrzewania z operacją przekuwania (polepszenie struktury przez zwiększony docisk przed wyłączeniem prądu i w okresie stygnięcia), co jest szczególnie stosowane przy zgrze- waniu aluminium. [hasła pokrewne: , , ]