Przewody aluminiowe Najdogodniejsza metoda spawania

Przewody aluminiowe Najdogodniejszą metodą spawania jest stapianie w formie że- liwnej lub stalowej obnażonych z. izolacji końców przewodów 1- dodaniem spoiwa z drutu (rys. 188). Foremka 4 ogrzewana jest z zewnątrz palnikiem dwupłomieniowym G. W celu ochrony izolacji przed płomieniem palnika zakłada się po obu stronach foremki tarcze ochronne B; ponadto przy grub- szych przewodach (F> 50 mm-) w celu ochrony izolacji przed spaleniem ciepłem przewodzonym bardzo intensywnie przez sam przewód zakłada się na okres stygnięcia szczęki chłodzące H. Przyjmuje się, że długość spoiny ograniczona taśmą azbestową C •równa się d plus naddatek z każdej strony 2-3 mm. , Drut aluminiowy E pokryty jest topnikiem; mieszając metal ha- czykiem F usuwa się żużel i gazy. Końce przewodów łączonych powinny być obnażone z izolacji na długości 0,5 l + s, gdzie l – długość foremki, s – szerokość szczęki chłodzącej. Foremki żeliwne są trwalsze od stalowych ale nagrzewanie ich trwa dłużej, zużycie gazów jest większe. [przypisy: , , ]