ZGRZEWANIE ELEKTRYCZNE OPOROWE Zasada zgrzewania

ZGRZEWANIE ELEKTRYCZNE OPOROWE Zasada zgrzewania oporowego Przy zgrzewaniu oporowym części zgrzewane włączone są w obwód prądu; przez zetknięcie ich ze sobą zamyka się obwód prądu, a miejsce styku wskutek oporu, jaki stawia prądowi, ulega silnemu rozgrzaniu. Gdy temperatura na styku jest tak wysoka, że metal w miejscu styku przechodzi w stan ciastowaty, wówczas przez silny docisk uzyskuje się połączenie. Do zgrzewania stosuje się prąd o niskim napięciu (0,5-10 V) i bardzo wysokim natężeniu, mierzonym tysiącami amperów. Sto- suje . się przeważnie prąd zmienny ze względu na łatwość prze- twarzania prądu z sieci na prąd o dowolnie niskim napięciu za pomocą transformatorów. Wzór zamiany energii elektrycznej na ciepło Q = 0,24 J2R calsek wskazuje, że gdy zwiększamy natężenie prądu np. 2-krotnie, to ilość ciepła wywiązanego na jednostkę czasu zwiększa się 4-krot- nie i w tym stosunku można skrócić czas ogrzewania. Ponieważ straty ciepła wskutek wysokiej przewodności ciepl- nej metali, promieniowania oraz zagrzewania się samej maszyny rosną wraz z czasem przepływu prądu, więc wskazane jest stoso- wanie jak naj krótszych czasów zgrzewania. To prowadzi do budowy zgrzewarek o bardzo wielkiej mocy. W porównaniu do spawania zgrzewanie oporowe ma następu- jące zalety: a) Wydatek ciepła jest niewielki, gdyż zgrzewanie ogranicza się do cienkiej warstwy metalu na styku. b) Ponieważ ciepło doprowadza się do metalu nie z zewnątrz: jak przy spawaniu, lecz poprzez sam metal spawany oraz w cza- sie bardzo krótkim, powietrze nie ma dostępu do zgrzeiny i nie może jej zanieczyścić. c) Struktura metalu w złączu mniej różni się od struktury metalu rodzimego niż struktura metalu spoiny. d) Ponieważ moc prądu i czas jego przepływu można bardzo dokładnie regulować, łatwo jest uniknąć przegrzania lub spalania metalu w miejscu łączonym. e) Szybkość procesu i nadzwyczajna koncentracja ciepła na styku pozwala łączyć metale, które są bardzo trudno spawalne, np. stale wysokowęglowe i specjalne, metale różne (np. stal z miedzią itp.). f) Ponieważ zgrzewanie oporowe jest procesem maszynowym, praca zgrzewacza nie jest męczącym zajęciem, a czas zgrzewania jest znikomy w porównaniu do czasu spawania. W zamian za to zgrzewanie oporowe wymaga urządzeń znacz- nie kosztowniejszych niż urządzenia do spawania acetylenowego lub łukowego. Urządzenia te muszą mieć wielką moc, gdyż cała energia elektryczna niezbędna do zgrzania miejsca styku musi być dostarczona – jak wyżej wyjaśniono – w czasie bardzo krót- kim. Nadają się one przede wszystkim do masowej produkcji prze- mysłowej. [hasła pokrewne: , , ]