SPAWANIE METALI NIEZELAZNYOH Ogólne warunki

SPAWANIE METALI NIEŻELAZNYOH Ogólne warunki spawalności Prawie wszystkie metale i stopy nieżelazne (miedź, mosiądz, brąz, aluminium, cynk, ołów) można spawać acetylenem, nato- miast spawanie łukowe daje dobre wyniki tylko przy zastosowa-. niu specjalnych metod, np. spawania argonowego. Tą metodą spawa się między innymi jeden z naj nowszych metali konstruk- cyjnych: tytan, stosowany w silnikach odrzutowych. Nikiel i jego stopy można spawać z dobrymi wynikami za pomocą zwy- kłego spawania łukowego. Wszystkie ,metale nieżelazne, z powodu łatwego utlenania się w wysokiej temperaturze, mogą być spawane palnikiem tylko przy użyciu topników w postaci proszków lub past. Jako spoiwa używa się metalu lub stopów o składzie podobnym do metalu lub do stopu spawanego. Odlewy należy z reguły podgrzewać przed spawaniem i powoli studzić, pożądane (czasem niezbędne) jest wyżarzanie po spawaniu. Metale i stopy ulepszane cieplnie tracą w miejscu spawanym własności uzyskane dzięki obróbce cieplnej i z tego względu są rzadko spawane, jeżeli ponowna obróbka cieplna po spawaniu nie jest możliwa. Druty do spawania acetylenowego miedzi, mosią- dzów, brązów i niklu są ujęte normą PN-64M-69413. Topniki do spawania powyższych metali oraz aluminium są omówione w nor- mie PN-61M-69354. [patrz też: , , ]