Miedz i jej stopy

Miedź i jej stopy Ze względu na bardzo dobre przewodzenie ciepła przez miedź stosuje się płomień silniejszy niż przy spawaniu stali miękkiej (250-300 lgodz na 1 mm grubości). Nawet niewielkie domieszki tlenu wpływają bardzo ujemnie na spawalność miedzi, dlatego na przedmioty spawane powinno się bezwarunkowo używać miedzi w gatunku znanym w hutnictwie jako miedź „odtleniona” (max. 0,04% tlenu). Drut do spawania powinien być także wykonany z miedzi odtlenionej. Specjalnie wyrabiane druty do spawania miedzi zawierają ok. 0,2% P oraz 0,15-0,30%. Si. Brzegi łączone i drut pokrywa się topnikiem w postaci pasty, której głównymi kładnikami są boraks, kwas borowy i kwaśny fosforan sodu. Za- aniem domieszek fosforu i krzemu do drutu oraz topników ieśt redukowanie tlenku miedzi, który łatwo tworzy się wsku- tek utleniania miedzi na powietrzu w temperaturze topnienia. enki miedzi zmniejszają wytrzymałość spoiny, powodują kru- hość metalu spoiny i jego pękanie podczas stygnięcia. Blachy grubości owyżej 10 mm zaleca się spawać w górę, tzn. w pio- nowym położeniu blach, z obu stroń jednocześnie (dwóch spawa- czy operujących palnikami 2 razy słabszymi). Płomień powinien być obojętny. Poszczególne krótkie odcinki spoiny (ok. 5 cm) przekuwa .się na gorąco, przy tym kolejno jeden spa- wacz przykłada młot do spoiny, a. drugi przekuwa metal z dru- giej strony. Domieszki tlenu w miedzi mają ujemny wpływ na spoinę de, piero po zagrzaniu metalu powyżej 1064°C (temperatura topie .nia miedzi – 1083°C). Dlatego stosując lutospawanie (temp. pod- grzewania poniżej 900°C) można łączyć nawet miedź niedostatecz- nie odtlenioną. Przy spawaniu mosiądzu stosuje się płomień utleniający (sto sunek tlenu do acetylenu 1,3-1,5), co zapobiega tworzeniu się porów w spoinie. Spawać należy szybko ze względu na parowanie cynku. Przy spawaniu brązu używa się topnika takiego- samego jak przy spawaniu miedzi oraz pałeczek brązowych o tym samym składzie co metal rodzimy. Wielka kruchość metalu wyrnaga nad- zwyczaj starannego podgrzewania i powolnego, wielogodzinnego, a czasem kilkudniowego (dzwony) studzenia . Przy spawaniu łukowym miedzi i jej stopów niezbędne jest stosowanie elektrod otulonych dobranych specjalnie do metalu spawanego oraz dość energiczne podgrzewanie złącza podczas . spawania. Dobre wyniki można osiągnąć stosując spawanie argo- nowe. [więcej w: , , ]