Nikiel, cynk, olów Spawanie lukowe

Nikiel, cynk, ołów Spawanie łukowe niklu przy użyciu elektrod otulonych lub w osłonie z gazów szlachetnych daje wyniki zadowalające. Spa- wanie gazowe nie jest stosowane. Spawanie gazowe cynku przedstawia duże trudności ze wzglę- du na kruchość, łatwość utleniania się i stosunkowo niską tempe- raturę parowania (ok. 900°8). Wskazane jest spawanie szybkie z możliwie małym nagrzewaniem i przy użyciu topnika wyrabia- nego do tego celu. Spawanie łukowe nie jest stosowane. Ołów spawa się palnikiem bez trudnośc i bardzo szybko ze zględu na niską temperaturę topliwości tego metalu. Blachy na- et o dość dużej grubości można spawać bez dodawania metalu, rzez stopienie metalu rodzimego wzdłuż krawędzi złącza na za- kładkę, przy czym zakładka z obu stron ulega stopieniu. Grubsze płyty ołowiane spawa się do czoła z dodaniem spoiwa; nie należy przy tym zbytnio zbliżać palnika do jeziorka metalu, aby nie wytopić otworu na wylot.
Metale lekkie Spawanie argonowe jest naj doskonalszą metodą spawania alu- minium, magnezu i ich stopów. Zwykłe spawanie łukowe elektrodą otuloną znajduje dość ograniczone zastosowanie ze względu na nierównoinierność wy- ników. Z powodu trudności technicznych spawanie łukowe elek- trodą otuloną stosujemy tylko do blach o większej grubości. Trudności spawania aluminium i stopów lekkich mają źródło” w fizycznych. i chemicznych właściwościach tych metali. Znaczne ciepło utajone topnienia (ok. 100 calg) w zestawieniu z wysoką przewodnością cieplną (0,52 calcm sek oC) wymaga źródła ciepła o stosunkowo dużej mocy, a więc i wysokiej temperaturze, pod- czas gdy niska temperatura topnienia aluminium i jego stopów (600-657°C) przy rzadkopłynności metalu utrudnia właśnie ope- row,anie takim źródłem ciepła. Trzeba dużej zręczności, aby uzy- skac regularną spoinę tym bardziej, że – w przeciwieństwie do żelaza -, brak jest wyraźnych wskazówek, że metal zbliża się do temperatury topnienia i brzegi łączone przechodząc nagle w star ciekły „zapadają się”. Te trudności .znacznie jeszcze kompliku- się wskutek wielkiejłatwości, z jaką aluminium utlenia się, a tl nek aluminium (AI203) o temperaturze topnienia bardzo wysok (2060°C) i ciężarze właściwym (3,85 gcm-) większym niż alum- nium (2,7 gcm3) dostaje się łatwo w głąb jeziorka metalu. A1203 est związkiem bardzo trwałym, dlatego niezbdne jest s.toso:vanie iopników zawierających środki bardzo aktywnie redukuJce roz- pszcza1ąc.e +Ion ki , Są to chlorki i fluorki sodu, potasu, litu l wa- pnia, które jednak w razie pozosta-wan.ia -w spoinie lub w szcze- linach złącza wywołują silną korozję i zniszczenie przedmiotu spawanego. [patrz też: , , ]