Przy spawaniu acetylenowym, ze wzgledu

Przy spawaniu acetylenowym, ze względu właśnie na łatwość utleniania się metali lekkich, stosuje się płomień ściśle normalny lub z bardzo niewielkim nadmiarem acetylenu (w celu zabezpie- czenia się przed płomieniem utleniającym), przy czym należy często sprawdzać, czy płomień w czasie spawania nie zmienił się na utleniający na skutek rozgrzewania się palnika. Spoiwo powinno mieć skład – podobny do metalu spawanego. Do spawania stopów zawierających jako główny składnik do- datkowy mangan lUQ krzem oraz do spawania czystego aluminium -poleca się stosowanie drutu aluminiowego z domieszką krzemu, który podwyższa ciągliwość: metalu spoiny oraz odporność na pękanie wskutek skurczu podczas stygnięcia. Druty do spawania aluminium są przedmiotem normyPN-63M-69414. Brzegi łączonych części należy oczyścić z tłuszczu, przemywa- jąc je 5-proc. roztworem sody żrącej, a po przemyciu następnie gorącą wodą – 30-proc. kwasem azotowym; potem znowu płucze się przedmiot starannie z resztek kwasu i suszy. Ze względu na szybkie utlenianie się aluminium spawać należy najpóźniej w 2 godziny po oczyszczeniu brzegów. Po spawaniu należy starannie usunąć ślady proszków, ponie- waż nadgryzają one metal; przedmiot trzeba czyścić i płukać kil- kakrotnie gorącą wodą, gdyż oczyszczanie szczotką nie wystarcza. Unikać należy spoin pachwinowych, gdyż w szczelinach między łączonymi częściami pozostają topniki 1. złącze ulega po pewnym czasie zniszczeniu przez korozję. Odlewy ze stopów Al-Cu oraz AI-Zn-Cu, ze względu na nie- bezpieczeństwo pękania podczas skurczu, powinny być podgrze- wane do 250-300°C w piecu lub na ognisku. Powolne studzenie oraz usunięcie topników po spawaniu jest niezbędne. Walcowane stopy magnezu (np. elektron) spawa się jak alumi- nium; cienkie blachy sczepia się i spawa krótkimi odcinkami. Po spawaniu i starannym wymyciu z proszków i wysuszeniu- w celu ochrony przed wilgocią najlepiej spoinę polakierować. W przy- padku zapalenia się magnezu do gaszenia użyć suchego piasku. [przypisy: , , ]