Wielowarstwowe lukowe spawanie wplywa dodatnio

Wielowarstwowe łukowe spawanie wpływa dodatnio również przy spawaniu stali stopowych na strukturę metalu w spoinie i w obrębie wpływu ciepła. Stale chromoniklowe kwasoodporne (ok. 18% Cr i ok. 8% Ni), które swe wysokie własności antykorozyjne uzyskują przez za- grzanie do temp. 1050-11002C i szybkie ostudzenie, wykazują z obu stron spoiny w strefie zagrzania od500-800°C pasy osłabio- nej odporności na korozję wskutek tworzenia się w tym zakresie temperatur na granicach ziarn węglików chromu. Można tego zjawiska uniknąć przez dodanie do stali tytanu lub niobu, które wiążąc węgiel przeciwdziałają wytrącaniu się węglików chromuf Spoiwo użyte do spawania powinno mieć podobny skład che- miczny. Spawanie łukowe zwykłe i argonowe, ze względu na węższą strefę wpływu ciepła i krótsze pozostawanie metalu obok spoiny w granicach niebezpiecznych ze względu na korozję temperatur, daje lepsze wyniki niż spawanie acetylenowe. Ponadto z powodu łatwości utleniania się chromu trudno jest spawać płomieniem ściśle normalnym, a spawanie z nadmiarem acetylenu prowadzi – do zwiększenia ilości węgla w spoinie, a więc do pogorszenia od- porności złącza na korozję. Jeżeli nie można zastosować spawania argonowego, cienkie blachy spawa się palnikiem acetylenowym, przy tym polecane I jest stosowanie płomienia ściśle normalnego i odpowiednich top- ników, aby przeciwdziałać wypalaniu się cennych składników i usuwać tlenki do żużla. Skład topników stosowanych do spawa- nia stali kwasoodpornej, zawierającej 18% Cr, 8% Ni, jest nastę- pujący: fl!uocy;t 80%, żelazomangan 12%, żelazotytan 8%; albo: flu- oryt 50%, żelazomangan 18%, żelazotytan 14%, żelazochrom 18%, Przy spawaniu łukowym elektrodą otuloną też napotyka się na duże trudności z powodu utl.eniania się i przechodzenia tytanu do żużla. Wady tej nie mają metody bezżużlowe, jak spawanie argonowe elektrodą topliwą gołą W osłonie z- gazów szlachetnych. [patrz też: , , ]