Dobór warunków zgrzewania punktowego Srednice

Dobór warunków zgrzewania punktowego Średnicę elektrody dobiera się zależnie od grubości łączonych blach na podstawie doświadczeń. Czas zgrzewania jest ściśle związany z natężeniem prądu. Ko- rzystne jest stosować krótki czas i wysokie natężenie, gdyż ślady wgniecenia elektrod w blachy są mniejsze, zużycie energii elek- trycznej zmniejsza się, a trwałość elektrod wzrasta . Docisk elektrod zależy od rodzaju metalu, grubości blachy i średnicy elektrody. Zbyt mały docisk powoduje silne iskrzenie, pory, a nawet wypalenie dziury w środku zgrzeiny. Zbyt silny docisk powoduje odkształcenie się blach i powstanie śladu zęba na powierzchni. Silniejszy docisk przy końcu zgrzewania wpływa korzystnie na wytrzymałość punktu. W tabl. 39 podane są przeciętne warunki zgrzewania punktowego stali miękkiej wg PNM-69021. Przy zgrzewaniu punktowym stale węglowe twardsze i stale stopowe skłonne do hartowania się powinny być zabezpieczone przed zbyt gwałtownym studzeniem przez elektrody, które są chłodzone obiegiem wody. W tym celu do planu zgrzewania wprowadza się operację „wyżarzania”. Zabezpie- cza ona zgrzeiną i metal rodzimy przed zbyt szybkim stygnięciem przy zwiększonym docisku odbywającej się w tym samym czasie tw operacji „przekuwania”, tj. zagęszczania krzepnącego metalu w jądrze zgrzeiny. Po rozwarciu elektrod (moment K) stygnięcie odbywa się dostatecznie powoli, aby uniknąć powstawania twar- dych struktur i zbyt wysokich naprężeń własnych. Docisk blach powinien być proporcjonalny do wytrzymałości materiału. Na przykład przy zgrzewaniu blach ze stali nierdzew- nej kwaso- i żaroodpornej o dużej zawartości chromu i niklu sto- suje się docisk dwa razy większy niż przy stali miękkiej. Przy zgrzewaniu tych stali grubość zgrzeiny nie powinna przekraczać 70% grubości blachy, tak aby własności blachy na powierzchni nie ulegały zmianie. Czas zgrzewania powinien być bardzo krótki, w granicach od 12 do 10 okresów prądu, gdyż dłuższe ogrzewanie powoduje w tych stalach niekorzystne zmiany struktury; na gra- nicy ziarn występuje wydzielanie się węglików chromu i wskutek tego materiał w miejscach tych przestaje być odporny na korozję. Ilość wydzielanych węglików zależy od zawartości węgla w stali. Stale zawierające mniej niż 0,07% C, a także zawierające do- mieszki tytanu lub niobu, zapobiegające wydzielaniu się węglików chromu, mogą być zgrzewane bez specjalnych ostrożności. Co pewien czas robotnik musi nadawać elektrodom właściwy kształt. W wyniku tych zabiegów średnica elektrod ulega zmia- nom. Należy więc często sprawdzać średnicę powierzchni doci- skowej kła elektrody i doprowadzać ją do pierwotnego wymiaru. [przypisy: , , ]